Настойничество и попечителство

Начало » Настойничество и попечителство

Настойничество и попечителство

Сам постигам – Информирани за успех!

В тази страница на сайта sampostigam.org ще намериш цялата информация относно настойничеството и попечителството:

 • Попечител или настойник?
 • Как и кога се става попечител или настойник?
 • Какви са изискванията и необходимите документи?

 

Всичко за настойничеството и попечителството:

Орган по настойничеството и по попечителството е кметът на общината или определено от него длъжностно лице.

 • Настойничество се учредява над:

  • малолетни, чиито родители са неизвестни;
  • малолетни, чиито родители са починали;
  • малолетни, чиито родители са поставени под пълно запрещение;
  • малолетни, чиито родители са лишени от родителски права;
  • лица, поставени под пълно запрещение.
 • Настойнически съвет

  Когато са налице условия за учредяване на настойничество, органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава настойнически съвет. Настойническият съвет се състои от настойник, заместник-настойник и двама съветници. Членовете на настойническия съвет са лица измежду роднините и близките на малолетния или на поставения под пълно запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. В състава на настойническия съвет могат да бъдат включени и други подходящи лица, които са дали писмено съгласие за това.

 • Пречки за назначаване

  Не могат да бъдат членове на настойнически съвет, попечители и заместникпопечители:

  • недееспособните;
  • лишените от родителски права;
  • осъдените за умишлени престъпления (установяването на обстоятелствата относно съдимостта на лицата се извършва служебно от органа по
   настойничеството и по попечителството).

Органът по настойничеството и по попечителството съдейства на настойника и на попечителя при изпълнение на техните задължения. Когато поставеният под настойничество или попечителство е дете, такова съдействие оказва и дирекция „Социално подпомагане“.

Лице, на което стане известно, че е необходимо учредяване на настойничество или на попечителство, е длъжно незабавно да уведоми органа по настойничество и по попечителство, а когато се отнася до дете – и дирекция „Социално подпомагане“. В случай че детето е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, уведомлението се прави от директора в 7-дневен срок от настаняването.

 • Промени в състава

  Органът по настойничеството и по попечителството може да прави промени в състава на настойническия съвет, съответно може да смени попечителя и/или заместник-попечителя, когато интересите на поднастойния/подопечния изискват това. Членовете на настойническия съвет, попечителят и заместник-попечителят могат да бъдат сменени и по тяхно искане

 • Попечителство се учредява над:

  • непълнолетни, чиито родители са неизвестни;
  • непълнолетни, чиито родители са починали;
  • непълнолетни, чиито родители са поставени под пълно запрещение;
  • непълнолетни, чиито родители са лишени от родителски права.
  • лица, поставени под ограничено запрещение.
 • Попечител и заместник-попечител

  Когато са налице условия за учредяване на попечителство, органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава попечител и заместник-попечител. Попечителят и заместникпопечителят са лица измежду роднините и близките на непълнолетния или на поставения под ограничено запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. За попечител и/или заместник-попечител могат да бъдат назначени и други подходящи лица, които са дали писмено съгласие за това.

 • Охранителни мерки

  До назначаването на настойник или попечител органът по настойничеството и по попечителството взема охранителни мерки за личността и имуществото на лицето, което трябва да бъде поставено под настойничество или попечителство. Органът по настойничеството и по попечителството лично или чрез определено от него лице извършва опис на имуществото. При нужда той може да възложи на определено лице да изпълнява временно настойнически или попечителски функции. При учредяване на настойничество или попечителство над дете органът по настойничеството и по попечителството може да поиска от дирекция „Социално подпомагане“ предприемането на подходящи мерки за закрила.

Може да ни се доверите

Сам постигам – Информирани за успех!

Последвай ни: