„Нашето бъдеще“

„Нашето бъдеще“

За стипендия “Нашето бъдеще” на фондация “Сирак” могат да кандидатстват ученици, лишени от родителски грижи, които живеят с настойник или попечител. Те трябва да са в гимназиален етап (8-12 клас).

На страницата на фондацията в раздел Новини се публикува всяка година формулярът за кандидатстване – https://sirakfond.webnode.page/

Стипендия "Нашето бъдеще"

Другите възможности за подкрепа за ученици с един родител, без родители и/или отрасващи в инстиитуции:

 

Последвай ни: