Фонд „Искам да уча“

Фонд „Искам да уча“

Целта на Фонд „Искам да уча“ на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е да подпомогне младежи от уязвими групи. Търсят се такива младежи, които имат желанието и мотивацията да продължат да учат висше образование, но нямат тази възможност, поради независещи от тях причини. Със събраните средства младежите ще бъдат подпомогнати със сума до 1500 лв., която може да покрива университетска такса, частично покриване на квартира/ общежитие или други пособия и материали, необходими за тяхното следване.

Кампанията е насочена към всички младежи, които отговарят на условията и НЕ се ограничава само до младежи от ромската общност. Защото всяко дете, което иска да учи, трябва да има този шанс!

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия.

Възраст: Да нямат навършени 26 години

Семейно положение (трябва да отговарят на един или повече от критериите по-долу):

 • Да са сираци или полусираци
 • Да са отглеждани от един родител; без родители (от други роднини – баба, дядо или други) или от родител/и с трайни увреждания
 • Да са били обект на „ранен брак“
 • Да са отглеждани в институция до навършване на пълнолетие
 • Да имат деца, за които упражняват родителски права
 • Да са в затруднено социално(финансово) положение

Образователен статус:

 • Да са записани редовно или задочно обучение за настоящата учебна година в държавно висше учебно заведение.
 • За студентите 1 курс – да имат среден успех от дипломата за средно образование не по-нисък от Много добър 4,50;
 • За студенти от 2 курс нагоре – да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 4,50.

Социални активности (трябва да са участвали в една или повече от изброените по-долу активности):

 • Участие във формални и неформални форуми, събития и различни граждански активности
 • Участие в доброволчески дейности
 • Да са били ученици – наставници или обучители на връстници (удостоверява се със служебна бележка от училището или организация)

II. Необходими документи:

 1. Формуляр за кандидатстване. ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК.
 2. Документ, доказващ успеха
 • за студентите 1 курс – копие на диплома за завършено средно образование
 • за студентите от 2 курс нагоре – уверение от учебното заведение с указан среден успех от предходната учебна година; извлечение от системата на съответното учебно заведение, от което да са видни изискваните данни или копие от студентска книжка или заверена студентска книжка за успешно приключена предходна учебна година или друг еквивалентен документ
 1. Доказателство, че кандидатът е записан като студент редовно обучение, държавна поръчка, за настоящата учебна година в държавно висше учебно заведение – уверение от учебното заведение, извлечение от системата на съответното учебно заведение, от което да са видни изискваните данни или друг еквивалентен документ
 2. Документи, доказващи семейния статус
 3. Документ за брутно трудово възнаграждение за последните 6 месеца на членовете на семейството
 4. Копие от Смъртен акт на починал родител (ако има такъв)
 5. Копие от Акт за раждане на дете (ако има родено такова)
 6. Документ от институцията, в която живее кандидатът (ако е настанен в такава)
 7. За обстоятелствата, за които не може да бъде получен официален документ, кандидатът подписва саморъчно написана декларация
 8. Снимка
 9. Мотивационно писмо „Защо искам да уча“

III. Срок и начин за подаване на документите.

Срок за подаване на документите: до 31.07.2024 година.

Резултатите ще бъдат обявени на страницата на Център Амалипе и на Facebook страницата на организацията. Броят на отпусканите стипендии се определя от набраните във Фонда дарения.

Начин на подаване: Сканирани по електронен път на адрес amalipe_student@abv.bg
Документи не се изпращат на хартия!

За допълнителна информация: 062/600 224

IV. Размер на стипендията и начин на изплащане.

Стипендиите са в размер ДО 1 500 лв. годишно.

V. Процедура.

 1. Обявяване на старта на кампанията и начало на приема на документи и срокове за разглеждане на документи за академичната 2024/ 2025 година. Документи се подават текущи, а комисията се събира периодично, за да разгледа събраните кандидатури и в зависимост от събраните във Фонда средства.
 2. Изплащане на стипендиите: всички разходи, които могат да се заплащат директно към съответната институция (такса за университет, наем за общежитие и др.) се заплащат директно по банков път от Център Амалипе.
 3. В края на учебната година всеки подпомогнат студент е длъжен да изготви кратък отчет (2 страници, свободен текст) за своето развитие през годината. Да се опишат предизвикателствата, с които се е сблъскал и как е успял да ги преодолее и да приложи копия от направените разходи, които той е направил и които са му били осребрени в рамките на стипендията.
 4. Отчет за изплащаните стипендии се публикува ежегодно в годишния доклад на Център Амалипе и на страницата на Център Амалипе
 5. Стипендиантите поемат ангажимент да участват в събития, организирани от Център Амалипе. Също да помагат като наставници или да се включват в други доброволчески дейности на организацията.

Другите възможности за подкрепа на студенти с един родител или без родители:

 

Последвай ни: